Polityka prywatności

Jakie przepisy regulują kwestie przetwarzania danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych jest firma PROMAX Usługi Ubezpieczeniowe i Informatyczne Katarzyna Bąk (zwana dalej PROMAX) z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, adres: ul. Orkana 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661 208 77 16, REGON 260091449, tel: 412470077, 608422236.

Jak możesz nawiązać kontakt w sprawie swoich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres daneosobowe@promaxubezpieczenia.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer tel: 412470077, 608422236 lub pisemnie na adres siedziby PROMAX. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia, także w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Jeżeli zaakceptujesz ofertę ubezpieczenia, Twoje dane będą przetwarzane:

  • – w celu zawarcia, oraz obsługi umowy ubezpieczenia
  • – w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej
  • – w celu weryfikacji tożsamości Klienta
  • – w celu realizacji innych czynności ubezpieczeniowych określonych w ustawie o działalności
    ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • – Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu marketingu produktów firm w którymi współpracuje PROMAX jako agent ubezpieczeniowy o ile wcześniej nie wyrazisz sprzeciwu w tym zakresie. Opisane cele realizowane są w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe

Twoje dane będą przekazywane firmom ubezpieczeniowym z którymi współpracuje PROMAX, agentom ubezpieczeniowym, z którymi współpracuje PROMAX, osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych, naszym prawnikom, partnerom biznesowym, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres
przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia lub
w związku z roszczeniem. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku
niektórych szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on lat 20 od dnia
zaistnienia zdarzenia. Dodatkowo PROMAX zobowiązane jest przetwarzać Twoje dane do celów
księgowych i podatkowych przez okres wynikając z odpowiednich przepisów.
Jeżeli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia to będziemy Twoje dane przechowywać przez okres
udzielonej przez Ciebie zgody.

Jakie prawa Ci przysługują

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia
umowy ubezpieczenia, w sytuacji gdy nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli przedstawić
Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawrzeć takiej umowy.
Możesz:
– żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
– sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,
– złożyć w PROMAX wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
– żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych
przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – możesz złożyć skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony
danych osobowych. Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej
składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów i
taryf. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie
zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez system komputerowy. Ten
sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu
czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu
służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy
ubezpieczenia, przysługuje Ci w związku z tym prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony
odpowiedniego pracownika PROMAX, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania
obliczonej wysokości składki.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez PROMAX Twoich
danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych.
Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, możesz zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych
osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż zawarcie i
realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych. PROMAX uwzględni taki
sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami
do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w przypadku zapytania o ofertę, lub zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia nie była zawierana osobiście, zostały one pozyskane od ubezpieczającego, który działał na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego, lub telefonicznie, jeśli Ty sam do nas dzwoniłeś.

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.