Ubezpieczenie firmy, ubezpieczenie majątku firmy, oc działalności, oc zawodowe przewoźnika i inne

Dzisiejsze czasy obfitują w przeróżne niebezpieczeństwa.
Często ubezpieczenie dla firmy może uratować Twój biznes przed poważnymi kłopotami.

Ubezpieczenie dla firmy – co można ubezpieczyć?

Od zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zalanie, oraz od kradzieży, rabunku i dewastacji ubezpieczamy między innymi:

 • nieruchomości
 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie firmy
 • środki obrotowe

Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności

Ubezpieczenie dla firmy można również rozszerzyć o OC związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń.

OC przewoźnika drogowego, kabotaż, OC zawodowe przewoźnika

Szczególnym typem odpowiedzialności cywilnej prowadzenia działalności gospodarczej jest oc przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym. Dzięki temu ubezpieczeniu, to firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność – do wysokości sumy gwarancyjnej – za przewożony przez przewoźnika towar.

  Ubezpieczenie ma szeroki zakres dzięki klauzulom takim jak:

 • – przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
 • – utrata przewożonego towaru w wyniku rozboju
 • – przewóz żywych zwierząt
 • – przewóz leków
 • – utrata, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach
 • – usunięcie pozostałości po szkodzie
 • postój środka transportu poza parkingami strzeżonymi
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu
 • – rozszerzenie zakresu terytorialnego o kraje WNP
 • – przewóz samochodów osobowych nowych lub używanych
 • – inne wg potrzeb

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym można rozszerzyć o kabotaż w Niemczech oraz innych krajach UE.
Ostatnio w związku ze zmianami przepisów unijnych poszukiwana jest przez klientów polisa OC zawodowe przewoźnika drogowego – ubezpieczenie to jest potrzebne do wyrobienia lub przedłużenia licencji transportowej. Mamy bardzo dobrą ofertę na to ubezpieczenie – jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz zamówienia polisy OC lub skontaktuj się z nami.

Floty samochodowe

Ubezpieczamy całościowo floty samochodowe firm. Składka za takie ubezpieczenia jest o wiele korzystniejsza w porównaniu z ubezpieczaniem każdego samochodu oddzielnie.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią korzystną formę zabezpieczeń i przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej
kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Rodzaje gwarancji:

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki

Masz pytania? Napisz!

Ubezpieczenie dla firmy od odpowiedzialności cywilnej

Zawierając OC działalności gospodarczej często nie zwracamy uwagi na zakres świadczonej ochrony. Często klienci kupują polisę tylko dlatego, że jest ona wymagana do wykonania kontraktu i wcale nie interesuje ich od czego tak naprawdę są chronieni. Jedyne co wiedzą, to że mają zawrzeć OC działalności na sumę na przykład 200 tysięcy złotych. Takie podejście to poważny błąd ze strony przedsiębiorcy, które naraża go na poważne straty finansowe. Choć kontrahent może przyjąć taką polisę nie wczytując się w jej warunki, to faktycznie taka polisa może w ogóle nie chronić odpowiedzialności finansowej przedsiębiorcy w przypadku wykonywanej przez niego działalności, dlatego tak ważny jest w jakich przypadkach ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkodę.
Odpowiedzialność cywilną można podzielić na deliktową i kontraktową. Deliktowa to taka, która nie jest związana z wykonywaniem kontraktu, a kontraktowa – jak sama nazwa wskazuje – z wykonywaniem kontraktu. Powiedzmy, że po umyciu podłogi w Twoim lokalu ktoś poślizgnie się na mokrej podłodze – wtedy wisi na Tobie odpowiedzialność deliktowa, a jeśli źle wykonasz jakąś pracę dla swojego klienta, np. uszkodzisz jego mienie – jest to odpowiedzialność kontraktowa. Może się okazać, że Twoje ubezpieczenie dla firmy od odpowiedzialności cywilnej chroni tylko i wyłącznie od odpowiedzialności deliktowej, a od kontraktowej nie. Zawarłeś najtańsze OC działalności kierując się tylko i wyłącznie ceną, nie patrząc na warunki ubezpieczenia. Dajesz polisę kontrahentowi, który wymagał od Ciebie posiadania polisy, okazuje się jednak że polisa w żaden sposób nie chroni Twojej odpowiedzialności gdybyś wyrządził szkodę kontrahentowi, a przecież tylko po to było ubezpieczenie dla firmy od odpowiedzialności cywilnej. Bardzo często zdarzają się takie sytuacje.

Ubezpieczenie dla firmy od odpowiedzialności cywilnej dzielimy na deliktowe i kontraktowe

Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy

Jeśli planujemy zakupić polisę będącą wszechstronnym zabezpieczeniem dla naszego mienia, a nie tylko ochroną przed ponoszeniem kosztów szkód które wyrządzimy klientom i osobom trzecim, to z reguły zapłacimy więcej, choć nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od tego co posiadamy i w konsekwencji co chcemy ubezpieczyć – im większa ilość mienia do objęcia ochroną oraz im wyżej wycenimy jego wartość stosowną sumą ubezpieczenia do której towarzystwo będzie odpowiadać, tym ostateczna składka do zapłacenia będzie wyższa.

Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy chroni całe mienie przedsiębiorstwa

Ochroną możemy objąć zarówno budynki należące do przedsiębiorstwa wraz z ich wyposażeniem, jak również nakłady inwestycyjne i wyposażenie zgromadzone w wynajmowanych od kogoś innego lokalach. Mogą to być również maszyny i urządzenia służące do wykonywania działalności, jak i również środki obrotowe. Ubezpieczenie majątku firmy nie musi tylko obejmować mienia które znajduje się na miejscu wykonywania działalności, większość ubezpieczycieli umożliwia dokupienie tak zwanej klauzuli mobilności, która rozszerza zakres terytorialny ochrony poza siedzibę przedsiębiorstwa – z takiej klauzuli korzystają między innymi przedsiębiorcy którzy np. dojeżdżają ze swoim cennym urządzeniem do klienta.
Mienie można ubezpieczyć od wielu ryzyk, zarówno na zasadach polisy ryzyk nazwanych, jak również polisy od wszystkich ryzyk. Zakres ryzyk może obejmować zdarzenia losowe takie jak pożar, zalanie, przepięcie, dewastacja i innych, ale też od ubezpieczyć można się od kradzieży z włamaniem. Maszyny i urządzenia można też ubezpieczyć od szkód elektrycznych i awarii.