Ubezpieczenie firmy, ubezpieczenie majątku firmy, oc działalności, oc zawodowe przewoźnika i inne

Dzisiejsze czasy obfitują w przeróżne niebezpieczeństwa.
Często ubezpieczenie może uratować Twój biznes przed poważnymi kłopotami.

Ubezpieczenie firmy – co można ubezpieczyć?

Od zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, zalanie, oraz od kradzieży, rabunku i dewastacji ubezpieczamy między innymi:

 • nieruchomości
 • maszyny i urządzenia
 • wyposażenie firmy
 • środki obrotowe

Odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności

Można również ubezpieczyć OC związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz zawartymi kontraktami, wprowadzeniem produktu do obrotu na rynku, lub OC związaną z wadliwym wykonaniem zleceń.

OC przewoźnika drogowego, kabotaż, OC zawodowe przewoźnika

Szczególnym typem odpowiedzialności cywilnej prowadzenia działalności gospodarczej jest oc przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym. Dzięki temu ubezpieczeniu, to firma ubezpieczeniowa przejmuje odpowiedzialność – do wysokości sumy gwarancyjnej – za przewożony przez przewoźnika towar.

  Ubezpieczenie ma szeroki zakres dzięki klauzulom takim jak:

 • – przewóz towarów niebezpiecznych (ADR)
 • – utrata przewożonego towaru w wyniku rozboju
 • – przewóz żywych zwierząt
 • – przewóz leków
 • – utrata, uszkodzenie lub ubytek w paletach, platformach i kontenerach
 • – usunięcie pozostałości po szkodzie
 • postój środka transportu poza parkingami strzeżonymi
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu
 • – rozszerzenie zakresu terytorialnego o kraje WNP
 • – przewóz samochodów osobowych nowych lub używanych
 • – inne wg potrzeb

OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym można rozszerzyć o kabotaż w Niemczech oraz innych krajach UE.
Ostatnio w związku ze zmianami przepisów unijnych poszukiwana jest przez klientów polisa OC zawodowe przewoźnika drogowego – ubezpieczenie to jest potrzebne do wyrobienia lub przedłużenia licencji transportowej. Mamy bardzo dobrą ofertę na to ubezpieczenie – jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz zamówienia polisy OC lub skontaktuj się z nami.

Floty samochodowe

Ubezpieczamy całościowo floty samochodowe firm. Składka za takie ubezpieczenia jest o wiele korzystniejsza w porównaniu z ubezpieczaniem każdego samochodu oddzielnie.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią korzystną formę zabezpieczeń i przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej
kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją.

Rodzaje gwarancji:

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki

Masz pytania? Napisz!