Best Doctors

Kilku polskich ubezpieczycieli od niedawna zaczęło oferować produkt ubezpieczeniowy Best Doctors. Co oferuje to ubezpieczenie i czy warto się na nie decydować? Ten artykuł ma na celu przybliżyć Ci wszystkie szczegóły dotyczące tego ubezpieczenia.

Jakie poważne zachorowania są objęte ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie Best Doctors jest dostępne w dwóch wariantach. Pierwszy, tańszy obejmuje tylko i wyłącznie nowotwór złośliwy, nowotwór nieinwazyjny oraz rak in situ. W rozszerzonym wariancie ubezpieczenia oprócz wymienionego nowotworu ubezpieczeniem objęta będzie też potrzeba przeprowadzenia poniżej wymienionych zabiegów:

 • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych (By-pass)
 • zabieg kardiochirurgiczny (wymiana/naprawa) zastawki serca
 • zabieg neurochirurgiczny
 • przeszczep od żywego dawcy narządów
 • przeszczep szpiku kostnego.

Różnica cenowa pomiędzy oboma wariantami nie jest duża, dlatego zdecydowanie warto wybrać rozszerzony wariant ubezpieczenia.

Czy warto zdecydować się na to ubezpieczenie?

Zdecydowanie warto. Polisa zapewnia Ci dostęp do leczenia u 50 tysięcy specjalistów światowej klasy w 450 specjalizacjach, do których dostępu zazwyczaj nie daje Ci Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak się okazuje, 45% diagnoz stawianych na całym świecie osobom posiadającym ubezpieczenie Best Doctors jest modyfikowana po zasięgnięciu drugiej opinii medycznej u światowych specjalistów. Jeśli zaś chodzi o sposób leczenia to jest on modyfikowany w 79% przypadków.

Ubezpieczenie Best Doctors zapewnia Ci dostęp do 50 tysięcy specjalistów

W jaki sposób działa ubezpieczenie Best Doctors?

Kiedy zostanie u Ciebie zdiagnozowane jedno ze schorzeń objętych Twoim ubezpieczeniem zgłaszasz to do swojego ubezpieczyciela. Wtedy ubezpieczyciel zajmie się przygotowaniem dla Ciebie drugiej opinii medycznej. Ubezpieczyciel na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji zarekomenduje opiekę światowej klasy specjalistów. Następnie, po szczegółowej analizie Twojego przypadku zostanie Ci przedstawiony raport zawierający dane diagnostyczne i zalecenia na temat dalszej terapii. Następnie jeśli zdecydujesz się na leczenie w zagranicznych placówkach zarekomendowanych przez ubezpieczyciela poinformuj go o tym (ubezpieczyciela), a zorganizuje i opłaci Twoją podróż, zakwaterowanie, formalności i leczenie w zagranicznej placówce.

Jak wygląda udzielenie drugiej opinii medycznej?

Kiedy dojdzie do diagnozy choroby objętej ubezpieczeniem zgłaszasz się do swojego ubezpieczyciela, który pomoże Ci zebrać dokumentację medyczną niezbędną do wydania drugiej opinii medycznej przez eksperta danej dziedziny medycyny. Następnie Twoja ocena histopatologiczna (czyli ocena materiału pobranego od Ciebie pod mikroskopem) podlega weryfikacji – czy była słuszna? W razie konieczności otrzymasz zalecenie wykonania ponownych badań. Następnie Twoja dokumentacja medyczna jest tłumaczona na język obcy. Przetłumaczona dokumentacja trafi do lekarza konsultanta – specjalisty od konkretnego schorzenia który sporządzi raport. Raport zostanie przetłumaczony na język polski i wtedy zostanie Ci przedstawiony. Wszystko zorganizuje i opłaci ubezpieczyciel.

Jeśli ekspert potwierdzi zaistnienie zachorowania objętego ubezpieczeniem

Ubezpieczyciel przedstawi Ci maksymalnie 3 zagraniczne kliniki w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka będzie możliwa. Jeśli zdecydujesz się na leczenie ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci:

 • koszty leczenia w jednej z zarekomendowanych przez siebie zagranicznych klinik
 • koszty podróży albo transportu medycznego do zarekomendowanej placówki osoby ubezpieczonej i osoby towarzyszącej oraz/albo dawcy w przypadku kiedy ubezpieczonym jest osoba dorosła
 • w przypadku gdy ubezpieczonym jest dziecko pokryte zostaną koszty podróży lub transportu medycznego dla ubezpieczonego dziecka, 2 osób towarzyszących oraz/albo dawcy
 • zakwaterowanie dla ubezpieczonego, osoby towarzyszącej oraz/albo dawcy
 • w razie potrzeby repatriacji zwłok osoby ubezpieczonej, osoby towarzyszącej oraz/albo dawcy
 • powrót do domu osoby ubezpieczonej, osoby towarzyszącej i/lub dawcy.

Ubezpieczenie Best Doctors pokryje wyżej wymienione koszty do 1 miliona euro w ciągu jednego roku i do 2 milionów euro w ciągu całego okresu trwania ubezpieczenia. Dla osób które wybrały gorszy wariant pokrywający ochroną ubezpieczeniową jedynie nowotwór wyżej wymienione koszty zostaną pokryte jedynie do kwoty 500 tysięcy euro w ciągu roku.

Ponadto, za każdy dzień pobytu w szpitalu zostanie Ci dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 euro, z tym zastrzeżeniem, że będzie ono wypłacane maksymalnie przez 60 dni. W ramach dziennych świadczeń szpitalnych można więc dostać do 6 tysięcy euro. Ubezpieczenie pokryje również koszt zakupu leków po powrocie do Polski do 50 tysięcy euro.

Tyle możesz dostać na leczenie z ubezpieczenia Best Doctors

Jakie wymagania muszę spełnić aby zawrzeć ubezpieczenie Best Doctors?

Przede wszystkim wiekowe. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach wiekowych – dla dorosłych i dla dzieci. Ubezpieczenie w wariancie dla dorosłych może być zawarte między 18 a 64 rokiem życia włącznie i w zależności od wariantu może być kontynuowane do 85 roku życia. Do ubezpieczenia w wariancie dla dzieci wstęp mają osoby od 3 miesiąca życia do 17 roku życia włącznie i to ubezpieczenie może być kontynuowane do 25 roku życia.
Oprócz kryterium wiekowego aby zawrzeć ubezpieczenie Best Doctors musisz też przejść przez ankietę kwestionariusz. Dotyczy on głównie Twojej sytuacji zdrowotnej. Jest również pytanie o historię medyczną Twoich biologicznych rodziców oraz rodzeństwa. Musisz również oświadczyć, że Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Link do kwestionariusza znajduje się tutaj, przeczytaj go uważnie i sprawdź czy możesz zawrzeć ubezpieczenie.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Zależy to od wieku ubezpieczonego oraz wybranego wariantu, jednak jest to kilkadziesiąt do stu złotych miesięcznie. Ubezpieczenie dla dziecka powinno być znacznie tańsze, w granicach 50 złotych miesięcznie, natomiast dla osoby dorosłej może to być na przykład mniej więcej 80-90 złotych miesięcznie.

Karencje i wyłączenia

Jak każde ubezpieczenie, Best Doctors nie jest wolne od okresu karencji oraz wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Karencja wynosi 3 miesiące a dokładniej 90 dni, a więc ze świadczeń takich jak druga opinia medyczna i leczenie będziesz mógł skorzystać dopiero po tym okresie trwania ubezpieczenia. Jeśli choroba zostanie u Ciebie zdiagnozowana w ciągu 90 dni od zawarcia polisy nie będzie ona objęta ubezpieczeniem.
Jakie wyłączenia znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Best Doctors? Ubezpieczyciel nie pokryje między innymi kosztów leczenia chorób spowodowanych działaniami wojennymi, rozruchami, ruchami sejsmicznymi, powodziami, reakcjami jądrowymi, wybuchami wulkanów czy też te związane z ogłoszonymi przez władze epidemiami. Ubezpieczenie nie będzie obejmowało również leczenia osób które zachorowały na skutek nieudanej próby samobójczej, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę. Z ubezpieczenia nie zostaną pokryte też koszty poddania się eksperymentalnemu leczeniu. Ubezpieczenie nie pokryje też kosztów leczenia podjętego w Polsce, ponieważ polisa dotyczy tylko leczenia w zagranicznych placówkach medycznych. Wyjątkiem jest tu zakup leków do 50 tysięcy euro po powrocie z leczenia za granicą. Ubezpieczenie Best Doctors nie pokrywa również kosztów rekonwalescencji po leczeniu takich jak opieka domowa w okresie rekonwalescencji, pobyt w domu opieki zdrowotnej, hospicjum i tym podobnych placówkach. Oczywiście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest o wiele więcej Warto się z nimi zapoznać. Są one dostępne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia pod paragrafem numer 6 (§ 6).

Ubezpieczenie Best Doctors nie pokryje następujących zespołów chorobowych i zabiegów medycznych

Mimo że jest to między innymi ubezpieczenie na wypadek nowotworu złośliwego to niestety w niektórych przypadkach ubezpieczenie nie zadziała. Tak jest w przypadku nowotworu współistniejącego z zespołem nabytego upośledzenia odporności (czyli z AIDS) oraz w przypadku nowotworów skóry (wyjątkiem jest tutaj czerniak złośliwy, który jak najbardziej jest objęty ubezpieczeniem).
W przypadku kardiochirurgicznej operacji wszczepienia pomostów naczyniowych omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej ubezpieczenie nie obejmie leczenia choroby wieńcowej w inny sposób niż poprzez by-pass tętnic wieńcowych, a więc wykluczone są między innymi wszelkie rodzaje angioplastyki.
Jeśli zaś ma dojść do przeszczepu narządów od żyjącego dawcy to ubezpieczyciel zdecydował się nie pokryć kosztów operacji w następujących przypadkach:

 • jeśli przeszczep jest potrzebny wskutek alkoholowego uszkodzenia wątroby
 • jeśli do przeszczepu będą wykorzystane komórki macierzyste
 • jeśli przeszczep ma być przeprowadzony przy użyciu narządów zakupionych od dawcy lub możliwych do zakupienia od dawcy
 • jeśli to ubezpieczony ma być dawcą dla osoby trzeciej
 • ubezpieczenie Best Doctors nie pokrywa autotransplantacji, czyli samoprzeszczepów.

Polisa nie pokryje również przeszczepów od zmarłego dawcy.

Jakie koszty są pokrywane przez ubezpieczyciela?

Przede wszystkim są to koszty medyczne. Ubezpieczyciel pokrywa więc koszty ponoszone przez szpital, takie jak pobytu w pokoju, na sali, oddziale szpitalnym bądź oddziale intensywnej terapii. Jeśli szpital oferuje taką możliwość, ubezpieczyciel pokryje również koszty dodatkowego łóżka w szpitalu dla osoby towarzyszącej. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wyżywienia w czasie hospitalizacji, koszty wykonywania zabiegów chirurgicznych czy korzystania z przychodni szpitalnej.
Z ubezpieczenia Best Doctors pokryte też mogą zostać koszty opieki anestezjologicznej, badań laboratoryjnych, diagnostycznych, rentgenowskich, elektrokardiograficznych, ultrasonograficznych, z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, chemioterapii, radioterapii, echokardiografii, mielogramu, encefalografii, angiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych badań oraz zabiegów zleconych przez lekarza w celu wykrycia lub leczenia chorób objętych ubezpieczeniem.
Pokryte mogą również zostać kosztów leków wypisanych na recepcie przez lekarza do stosowania podczas pobytu w szpitalu w związku z zespołem chorobowym objętej ubezpieczeniem Best Doctors. Koszty leków które będą związane z leczeniem pooperacyjnym zostaną pokryte pod dwoma warunkami: jeśli zostaną zakupione do 30 dni od daty zakończenia leczenia w zagranicznym szpitalu oraz jeśli zostaną zakupione przed powrotem do kraju.

5/5 - (4 votes)